Danh mục: Thỏa thuận tài sản vợ chồng

CÔNG CHỨNG THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG

Tài sản vợ chồng có thể tồn tại dưới các dạng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ chồng và đồng thời vợ chồng có thể thỏa thuận

.
.
.